Ad 1)
Kirsten Matthiesen (Jyllands-Posten) blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.
Ad 2)
Formand Kristian Damsbo Eriksen (DR) aflagde beretning. Foreningen blev stiftet i maj 2010
for at skabe lidt mere formelle og gennemskuelige rammer om Mediegruppen Danmarks
arbejde. Det vil blandt andet gøre det nemmere at afholde arrangementer - især Den Nordiske
Arkiv- og Researchkonference, som afholdes hvert andet år på skift mellem Danmark, Norge
og Sverige. Derudover var der et overskud på ca. 100.000 kroner fra Den Nordiske Arkiv- og
Researchkonference 2009, og disse penge indgår nu i foreningen.
Mediegruppen Danmark afholder 2-4 arrangementer om året og har blandt andet besøgt
Forsvarets Mediecenter og All Over Press. Bestyrelsen mødes 4-6 gange om året efter behov.
Bestyrelsen forventer den samme mængde arrangementer de kommende år. Næste
arrangement ser ud til at blive på Arbejdermuseet i september, og i oktober afholder Norge
(NRK m.fl.) Nordisk Arkiv- og Researchkonference 2011.
Bestyrelsen har på baggrund af et spørgsmål fra et medlem diskuteret, om foreningen skal gå
ind i fagpolitisk arbejde såsom forslag af kurser på IVA, men har valgt ikke at gøre det, da
foreningens formål primært at tilbyde netværk, foredrag, debatskabende arrangementer osv.
BF og Privatgruppen er i dialog med IVA om udvikling af kurser.
Mediegruppen Danmark har ca. 130 medlemmer.
Generalforsamlingen godkendte beretningen.
Ad 3)
Kasserer Lene Jakobsen (JP/Politikens Hus) fremlagde regnskabet for 2010. Af foreningens
egenkapital var der til arrangementer, bestyrelsesarbejde mv. brugt lidt over 7.000 kroner i
2010. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Ad 4)
Kasserer Lene Jakobsen fremlagde budgettet for 2011 til orientering. Der er afsat 24.350,00
kroner til arrangementer, bestyrelsesarbejde mv.
Ad 5)
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
Ad 6)
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet på grund af foreningens gode økonomi fortsat er 0
kroner, og det blev vedtaget.
Ad 7)
Margrethe Mose Mortensen (Børsen) blev genvalgt til bestyrelsen. Lise Skov (TV 2)
genopstillede ikke til bestyrelsen. Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Tine Salomonsen (DR).
Sonia Kirkaldy Nielsen (TV 2) blev genvalgt som suppleant.
Ad 8)
Kirsten Matthiesen blev genvalgt som revisor. Hans Henrik Kragh-Nielsen (Infomedia)
genopstillede ikke som revisorsuppleant. Nyvalgt revisorsuppleant blev Pia Hald, TV Midt/Vest.
Ad 9)
Formanden opfordrede til, at medlemmerne endelig skal komme med gode ideer til
arrangementer.
Referent: Lene Jakobsen

Joomla templates by a4joomla