Afholdt: Tirsdag den 26. maj 2015 i DR Byen.

Referent: Signe Breum. 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
(På valg til bestyrelsen i år er Hans Henrik og Signe (som sidste år 'kun' blev valgt for et år, da hun afløste Tine, der trådte ud i ’utide’). Charlotte er valgt som suppleant og suppleantposten er på valg hvert år.)
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

 

Ad 1.

Kristian Damsbo Eriksen blev valgt til dirigent

 

Ad 2.

Bestyrelsens beretning:
Foreningens arbejde og grundlag incl. status for medlemmers sammensætning og antal.

Det har været et relativt stille år, udadtil i hvert fald, hvor bestyrelsen primært har koncentreret sig om den kommende konference, mere om det senere, men vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med ideer til kommende møder.

Vi har p.t. ca. 150 medlemmer i ”bruttotruppen”, som vi løbende forsøger at holde opdateret, men de 150 får vores invitationer pr. mail til arrangementer mv., hvor vi synes at få en tilfredsstillende respons, og bestyrelsen har ikke indtil videre gjort en videre indsats på at hverve nye medlemmer.

 

Hjemmesiden og sociale medier

Vores hjemmeside på http://www.mediegruppen.info er fortsat aktiv med god hjælp og support fra Kristian Damsbo Eriksen, hvor vi har stabile besøgstal, men som vi forventer øges med den kommende konference.

Der laves i.f.b.m. med konference et subsite på http://nmrk15.mediegruppen.info/

Kristian har netop haft kigget på hvordan Mediegruppen er placeret på centrale søgemaskiner som Google, Yahoo og Bing, hvor vi ligger som nummer 2 og 3, hvilket vi vist kan være godt tilfredse med.

 

I bestyrelsen ”følger vi med tiden”, som nogle af jer måske vil have bemærket har Mediegruppen også  begået sig på de sociale medier med hhv. en Facebook side og Twitter, som vi agter at bruge flittigere.

 

Årets arrangementer og prioritering            

Der har siden sidste generalforsamling kun været afholdt ét arrangement på Lousiana, efter lidt tilløb og en aflysning og siden ny dato, hvor Sidse Buck fortalte om Louisianas fotoarkiv og bibliotek.

Der har ikke været afholdt andre arrangementer det seneste år p.g.a. prioritering af bestyrelsens indsats og midler i.f.h.t. den kommende nordiske mediekonference som vil blive hovedarrangementet i 2015, men bestyrelsen har et ”rullende” idékatalog og vil efter konferencen planlægge nye møder. 

Det næste arrangement vil formentlig blive ultimo 2015 el. primo 2016.

 

Kommende arrangementer primært vores nordiske konference incl. subsite

Bestyrelsen har gennem nogen tid forberedt arbejdet på den kommende Nordiske Medie og Research konference som kommer til at blive afholdt 22. – 23. oktober 2015 i Filmhuset i København, hvor vi regner med en ca. 60 deltagere fra de nordiske lande.

Programmet er ikke endelig fastlagt, men bestyrelsen har allerede en del af oplægsholderne samt en række af de praktiske ting på plads, men udestår fortsat programpunkter.

Der vil i den kommende tid arbejdes på at opdatere programmet i.f.h.t. indhold og oplægsholdere ligesom program og praktiske informationer mv. løbende vil blive lagt ud på vores subsite http://nmrk15.mediegruppen.info/ på Mediegruppens hjemmeside.

 

Afrunding

Aase Andreasen har besluttet at gå på pension fra sommeren 2015 og fratræder med denne generalforsamling som senest vores revisor. Vi fra bestyrelsen vil gerne takke hendes for hendes store indsats for Mediegruppen gennem årene og ønsker hende alt det bedste fremover.

Ad 3.

Regnskab for det forløbne år er godkendt. Lene fortæller hvad pengene er brugt på.

Ad 4.

Budgettet blev godkendt.

Det ser anderledes ud end det plejer pga. konferencen i år. Forventer at bruge flere penge end vi plejer, bl.a. på gebyrer og hjemmeside. Til gengæld har Jyllands-Postens Fond har givet 20.000 kroner til konferencen.

Ad 5.

Ingen indkomne forslag.

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår 0 kr. som årligt kontingent, og det blev vedtaget og fastsat.

Ad 7.

Hans Henrik Kragh-Nielsen og Signe Breum genvælges til bestyrelsen, samt Charlotte Yong Pedersen som suppleant.

Dermed består bestyrelsen af Lene Jakobsen, Helle Bjernemose, Signe Breum, Nikolaj Schmidt Jensen, Hans-Henrik Kragh-Nielsen og Charlotte Yong Pedersen.

Ad 8.

Tak til Aase Andreasen som stopper som revisor. Camilla Boesen bliver ny revisor og Pia Hald genvælges til revisorsuppleant.

Ad 9.

Kristian takkede bestyrelsen for et godt år og en fin generalforsamling.

 

 

Joomla templates by a4joomla