Onsdag den 10. april 2013 i DR Byen.

Referent: Margrethe Mose Mortensen

Inden generalforsamlingen deltog 24 medlemmer af Mediegruppen Danmark i et indlæg af bibliotekar Erik Nicolaisen Høy, Københavns Hovedbibliotek om søgemaskinen Googles måde at søge på: Boolsk logik, feltsøgning, annoncørers indflydelse på svar og ranking, hastighed fremfor præcision, samt overgang fra mængde til kvalitet, og hvilken indflydelse dette har på søgeresultalter.

Læs mere på erikhoy.blogspot.com og hans google-guide på bibliotek.kk.dk/node/763.

Referat fra 3. ordinære generalforsamling i Mediegruppen Danmark 2012

Formanden, Kristian Damsbo Eriksen, DR bød velkommen til de 16 generalforsamlingsdeltagere.

Margrethe Mose meldte sig som referent.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

Dorrit Marchen Notarmaso, DR, blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at hhv dagsorden, regnskab for 2012 og forslag til budget 2013 var rettidigt udsendt.

Der var ikke indkommet andre forslag til bestyrelsen andet end det som bestyrelsen selv har foreslået. Se under pkt.5

2 Bestyrelsens beretning for 2012 v. formanden, Kristian Damsbo Eriksen, DR

                             Året der gik. Det var endnu et forrygende år, med stor opbakning til bestyrelsens arbejde.

Der har været en del forhindringer under vejs, og arrangementer der har været besværlige eller ikke er lykkedes. Alligevel har vi formået at afholde 5 arrangementer, når man medregner generalforsamlingen.

  1. a)Besøg hos Dansk Sprognævn onsdag 6. marts 2013

Seniorforser Pia Jarvad fortalte om Dansk Sprognævns arbejde med bl.a. indsamling af ord og om ordenes vanadring til de – måske – havner i en ordbog. Bibliotekar Anni Renner Mortensen viste rundt og fortalte om Sprognævnets bibliotek.

  1. b)Arrangement: Retriever 7 november 2012

Besøg af Alan Malligsen, salgs- og analysechef i Medieovervågningsbureauet Retriever Danmark, som udfordrer Infomedia ift medieovervågning og analyser til kunder i Danmark.

Alan Malligsen fortalte med stor entusiasme og smittende energi om historien bag firmaet og om deres arbejdsprocesser og produkter.

Som annonceret i indbydelsen, fortsatte arrangementet på en nærliggende cafe hvor en lille flok deltagere hyggede sig sammen en times tid.

  1. c)Besøg hos Polfoto 12. juni 2012

                             Besøget blev hurtigt fuldtegnet, og vi havde venteliste.

Vi begyndte med en rundvisning i Polfotos lokaler og så bl.a. det fysiske arkiv og scanningsrum i kælderen. Nyhedschef Teit Hornbak fortalte om Polfotos nyhedstjeneste og om samarbejdet med husets fotografer og internationale fotografer.

Peter Thiesen fortalte om salgsafdelingen og arkivet, herunder adgangen til en række enorme udenlandske billeddatabaser. Vi fik også indblik i et større scanningsprojekt, som foregår bl.a. i samarbejde med EU-fonde.

d) Arrangement: Internet for eftertiden, 18. april 2012
Umiddelbart før den ordinære generalforsamling for 2011, den 18. april 2012 var der medlemsmøde omkring internetarkivering.
Speicalist Jón Eiriksson, afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg og chefkonsulent Søren Clausen fra netarkivet.dk fortalte om deres arbejde med at indsamle og bevare indhold fra den danske del af internettet.

e) 2. ordinære Generalforsamling, 18. april 2012

 

Medlemmer af Mediegruppen Danmark

Vi har pr. dato 143 medlemmer – mod 135 sidste år ved generalforsamlingen.

                             Medlemsundersøgelse.

I løbet af 2012 foretog bestyrelsen en medlemsundersøgelse for at høre om medlemmernes kommentarer til fremtidige arrangementer, afholdelsessteder og –tidspunkter. Formanden gennemgik de enkelte punkter som fremgår af powerpoint’en på hjemmesiden http://mediegruppen.info Der var svar fra 54 ud af ca. 135 medlemmer, som favner bredt, og ikke kun er for bibliotekarer.
Fagligt er det vigtigt, at vi ikke er blinde for nye tendenser, som går i retning af mere teknologi/programmering eller mere formidling i journalistisk stil. Bestyrelsen hører gerne succeshistorier – hvor har medlemmerne bevæget sig hen for at beholde jobbet ? hvad er der af nye muligheder for folk med vore kompetancer mv.

Om positionering i markedet: Husk at dele din viden om Mediegruppen Danmark med dine forbindelser. Vi ønsker ikke at ekspandere for enhver pris, men vi opfordrer til at reklamere for gruppen i jeres netværk, idet vi ikke selv bruger penge og resourcer på dette.

Vi gør ikke meget for at brande os selv. Dette bl.a. fordi vi ikke ønsker at tiltrække medlemmer bare for at få flere, men også at det er et ulønnet arbejde og vi derfor har fokuseret vores energi på at finde spændende arrangementer for medlemmerne. Hvis vi oplever et drastisk fald i medlemstallet, vil vi naturligvis overveje situationen.

Af øvrige spillere i feltet hvor Mediegruppen Danmark opererer er: BF/Privatgruppen, Vida, Dansk Magisterforening og Kommunikationsforum – for at nævne nogle.

Reklame:

Nordiska Arkiv og Research-konferens afholdes i år af Sverige, og finder sted i Stockholm 19-20 september 2013. Der vil senere på året blive udsendt program – også til Mediegruppen Danmarks deltagere.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kassereren, Lene Jakobsen, JP/Politikens Hus fremlagde det revisorgodkendte regnskab, som var udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Vi har holdt budgettet, og kun brugt 52%.
Dette skyldes bl.a. stor velvilje fra dem vi har besøgt, så vi kun har skullet møde med en erkendtlighed / vingave som tak.
I alt er der brugt 6525,57 af egenkapitalen, da vi jo ingen indtægter har i kraft af medlemskontingenter eller andet.

Indeståendet (pr. 31.12.2012 udgør kr. 78.890,01) stammer primært fra overskuddet fra den nordiske konference i 2009 i København. Bestyrelsen har besluttet at bevare beløbets størrelse i et sådan omfang at der er penge nok til at arrangere den Nordiske arkiv- og researchkonference i 2015, som Mediegruppen Danmark er ansvarlig for at arrangere.

                             Regnskabet blev godkendt.

4. Budget til orientering

Kassereren, Lene Jakobsen, JP/Politikens Hus fremlagde herefter forslag til budget 2013, som også var udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

Der regnes fortsat ikke med medlemskontingent. Til gengæld er der forudsat indtægter fra medlemsbidrag ved de enkelte arrangementer så vi ikke spiser for meget af egenkapitalen, da vi er nødt til at have noget kapital til afholdelse af den nordiske konference i 2015, hvor vi er værter her i København.

Budgetforslaget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

                             5a. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægteren:

I paragraf 6 om generalforsamlingen ændres i første afsnit ”april” til ”maj”, så formuleringen fremover er:

”Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af maj

                             Forslaget blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent

                             Bestyrelsen foreslår fortsat 0 kr. i kontingent.

                             Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                             Tine Salomonsen, DR, er på valg blev genvalgt.

                             Margrethe Mose Mortensen, Børsen er på valg men genopstiller ikke.

                             Hans Henrik Kragh-Nielsen, Swets (nuværende suppleant for et år) blev valgt til bestyrelsen

Som ny suppleant (for et år ad gangen) foreslog bestyrelsen Helle Bjernemose, TV2 Odense, som blev valgt.

                             Den nye bestyrelse som består af:

                             Kristian Damsbo Eriksen, DR
                             Lene Jakobsen, JP/Politikens Hus
                             Jutta Elisabeth Rytter Hansen, TV2 København (pt. Barselsorlov)
                             Tine Salomonsen, DR
                             Hans Henrik Kragh-Nielsen, Swets

                             Helle Bjernemose, TV2, bestyrelsessuppleant

                             Bestyrelsen skal konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

                             Aase Andreassen, JP/Politikens Hus genopstillede som revisor og blev genvalgt.

                             Pia Hald, TV Midt/Vest genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt.

 

9. Eventuelt

                             Sonia Kirkaldy Nielsen foreslog at man kune benytte ”Toves Galleri” til afholdelse af møder.

                             Formanden takkede Margrethe Mose Mortensen for hendes mange år i Mediegruppen (både
                             i bestyrelsen og i Mediegruppens tidigere Styregruppe.

                             Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.Joomla templates by a4joomla