Afholdt: 17. maj 2017, DR Byen
Referent: Amalie Winterberg

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg for en toårig periode er Hans Henrik Kragh-Nielsen og Signe Breum.
Amalie Winterberg Henriksen er på valg som suppleant (på valg hvert år).
Alle er villige til genvalg.
8. Valg af revisor og suppleant
På valg er hhv. Hanne Biehl Laursen og Hanne Schluckebier (på valg hvert år).
9. Eventuelt

Ad 1. Valg af dirigent: Aase Andreasen
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt men understregede at dagsorden og regnskab ikke var blevet sendt ud rettidigt ifølge vedtægterne. Men der var alligevel fuldstændig enighed om at afholde generalforsamlingen.

Ad 2. Bestyrelsens beretning for 2016/2017 v. formand Hans Henrik Kragh-Nielsen
Det har været et af foreningens stille år i modsætning til forrige periode med afholdelse af den nordiske konference for ansatte og interesserede fra Norden.
Foreningen har p.t. registreret ca. 150 medlemmer i vores medlemskartotek. En del af disse er passive medlemmer og som generelt kræver nogen vedligeholdelse, men i udgangspunktet et ganske solidt og alsidigt grundlag for foreningen. Vi får løbende ryddet op i dem ved vores lejlighedsvise udsendelser. Bestyrelsen har i løbet af året ikke gjort nogen særlig fokuseret indsats for at øge medlemstallet, men der er bestemt plads til flere, så igen, spred gerne budskabet om foreningen.
Her i det tidligere forår havde vi på TV2 besøg af Morten Rosenmeier som muntert fortalte overordnet om ophavsret og gjorde god reklame for UBVAs forskellige og meget søgte kurser. Flere af mødets deltagere havde allerede været på disse kurser.
I november havde vi aftenbesøg af Peter Øvig Knudsen som fortalte om hvordan han laver research og om hele processen bag, når han skriver bøger, som blev leveret til et tillige ganske interesseret og spørgelystent publikum, vi var lidt skuffet over deltagerantallet, men formentlig pga. tidspunktet.
Vi vedligeholder vores hjemmeside nødtørftigt på domænet www.mediegruppen.info, hvor arrangementer annonceres, men hvor også information om afholdte arrangementer og praktiske informationer om foreningen kan findes, herunder sidste års konference, ligesom vi kommer til at linke til den nye.
Vi har en profil på Facebook under www.facebook.com/mediegruppendanmark, som vi tillige bruger til at dele nyheder om arrangementer, indkaldelser og opfordringer mv., hvor vi forsøger at lave relevante opslag. I skal være velkommen til at like vores side.
På Twitter har vi en profil som vi lejlighedsvis bruger til vores forskellige arrangementer, hvor de de seneste gange har et haft et hashtag tilknyttet, ligesom vi i året har aktiveret en profil på LinkedIn, men fælles for dem alle er, at de jo kun lever i.f.h.t. det indhold man putter i dem, hvilket er begrænset.
Arbejdet i foreningen er frivilligt, ligesom medlemskabet er det, men giver reelt alle medlemmerne en mulighed for at dele viden og få et andet indblik på tværs af uddannelse, brancher og virksomheder, så selvom bestyrelsen er kreativ, så er vi også afhængige af medlemmernes feedback.
Vi vil også lade os inspirere af andre beslægtede netværk og deres arrangementer, som vi fortsat drøfter, f.eks. om foreningen måske kunne indlede et samarbejde med i.f.h.t. fælles arrangementer mv., men det vil vi lade være op til den nye bestyrelse evt. at udvikle.
Formanden ønsker at takke medlemmernes deltagelse i vores arrangementer og bestyrelsen er glade for den store opbakning til vores nordiske konference i efteråret.
Jeg vil også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres kreative og vedholdende arbejde på mange fronter i bestyrelsens arbejde, hvor jeg især er glad for at Helle har villet overtage kassererposten i foreningen.
Vi glæder os til det kommende arbejde, der er flere spændende arrangementer i støbeskeen, I er altid velkomne til at smide os forslag på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller til en af os direkte, ligesom vi også gerne vil slå et slag for den kommende nordiske konference, som skulle have været holdt i Bergen, men bliver i Oslo.

Ad 3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
Kasserer Helle Bjernemose fremlagde årsregnskabet for 2016.  Vores konto er under overflytning fra Lån & Spar til Danske Bank. Overførslen har taget lidt tid, da det ikke er ligetil at overføre en foreningskonto, men nu er det ved at være på plads.
Der var snak om det kan blive ved med at løbe rundt, eller om man skal til at tage entré for enkelte arrangementer. Det er noget som bestyrelsen løbende tager op til diskussion.

Ad 4. Budget til orientering
Kasserer Helle Bjernemose fremlagde budget for 2017. Bestyrelsen havde et ønske om at sætte legater i spil, for at kunne få nogle medlemmer afsted til Nordisk Mediekonference i 2017, da der ikke længere er så stor opbakning til rejseaktiviteter ude i virksomhederne.
Der var et forslag til et Infomedia, Sociale Medier arrangement omkring ”talkwalker” værktøjet.
Bestyrelsen har haft snak om forskellige arrangementer.
Medlemmerne opfordres til at maile til bestyrelsen, hvis de har flere forslag
Der var forslag om evt. at fastsætte et minimumsbeløb på budgetkontoen på f.eks. 50.000 kr. Bestyrelsen drøfter dette.

Ad 5. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag modtaget.

Ad 6. Fastsættelse af kontingent
Der er ingen ændringer. Kontingentet er fortsat nul kroner.

Ad 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
På valg for en to-årig periode var Hans Henrik Kragh-Nielsen og Signe Breum.
Amalie Winterberg Henriksen var på valg som suppleant (på valg hvert år)
Alle var villige til genvalg og blev valgt på posterne igen.

Ad 8. Valg af revisor og suppleant
På valg var hhv. Hanne Biehl Laursen og Hanne Schluckebier (på valg hvert år). Begge var villige til at stille op igen og blev også genvalgt.

Ad 9. Eventuelt
Det blev drøftet om der var stemning for at lave et arrangement i Odense, da der ofte kun afholdes arrangementer i København. Der var muligvis stemning for det. Bestyrelsen drøfter det videre, hvad der evt. kan arrangeres.
Der var et forslag fra et medlem om et arrangement om Fake news i forbindelse med bogudgivelsen fra Zetland: ”Den der råber lyver”.
Der var snak om Mediegruppen kunne have gavn af at samarbejde med enkelte andre fagfællesskaber, og på den måde være med til at arrangere noget sammen med andre.

 

Afholdt: 26. maj 2016 på TV2 Teglholmen

Referent: Charlotte Yong Pedersen

Deltagere: Hanne Biel Lausen, Lene Jakobsen, Hanne Schluckebier, Trine Aggebo, Ulla Dyhrborg, Lotte Thing Rasmussen, Line Kronqvist Jensen, Helle Bjernemose, Signe Breum, Nikolaj Schmidt Jensen, Tine Salomonsen, Tine Lund og Charlotte Yong Pedersen (ref.)

 

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Helle Bjernemose, Lene Jakobsen og Nikolaj Schmidt Jensen er på valg i år. Lene
Jakobsen genopstiller ikke.
Suppleant Charlotte Yong Pedersen er på valg.
8. Valg af revisor og suppleant
Camilla Boesen genopstiller ikke som revisor.
Pia Hald genopstiller ikke som revisorsuppleant.
9. Evt.

 

Ad. 1

Signe Breum erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt og samlet.

 

Ad. 2

I formand Hans Henrik Kragh Nielsen fravær, fremlægger Helle Bjernemose formandens beretning:

Det har været et af foreningens større år med afholdelse af den nordiske konference ansatte og interesserede fra norden og derfor også et år hvor hovedvægten af vores kræfter netop er lagt i dette arrangement som hele bestyrelsen har været involveret i planlægningen og afviklingen af, hvorfor vi har haft neddroslet på øvrige arrangementer i løbet af året.
Status for medlemmer Foreningen har pr. 19/05-16 registreret 162 medlemmer registeret i vores medlemskartotek, en del af disse passive medlemmer og som generelt kræver nogen vedligeholdelse, men i udgangspunktet et ganske solidt og alsidigt grundlag for foreningen. Bestyrelsen har i løbet af året ikke gjort nogen særlig fokuseret indsats for at øge medlemstallet, men der er bestemt plads til flere, så spred gerne budskabet om foreningen.
Årets møder med hovedvægt på konferencen
Som vi indledte med, så har året arrangementsmæssigt været præget af 2015 var konferenceår, hvilket bevidst har betydet færre arrangementer i løbet af året end vi plejer, men det af både arbejdsmæssige og økonomiske årsager, da vi gerne ville skrue en god nordisk konference sammen.
Jeg vil ikke redegøre videre for indholdet af konferencen her, da jeg i forvejen ikke kan fatte mig i korthed, men blot henvise til den fine artikel som bestyrelsen modtog fra Line Kronqvist Jensen og Lotte Thing Rasmussen med et hurtigt highlights på begivenhederne som vi straks lagde på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen er mere end godt tilfredse med årets nordiske konference, glad for programmet vi fik sat sammen, selvom vi fik udvalgt især norsk kritik for en lidt for dansk vinkel på det hele og oplægsholdere, men vi er rigtig glade for de mange positive tilbagemeldinger vi efterfølgende fik fra mange af jer.
Bestyrelsen skylder også en stor tak til især vores primære sponsorer fra Jyllands-Postens Fond og TV2 som bidrog med anseelige beløb så gjorde at vi kunne afholde konference på sikker grund og har et solidt fundament at arbejde videre på.
Her i foråret var vi senest på Stadsarkivet, hvor Mads Neuhard og arkivar Signe Trolle Gronemann fortalte om Stadsarkivets arbejde med digitalisering, og hvordan det digitale materiale stilles til rådighed for brugerne samt crowdsourcing, men et rigtig spændende og opløftende fyraftensmøde.
Formidling og markedsføring Vi har holder vores hjemmeside flyvende på domænet www.mediegruppen.info, her annoncerer vi arrangementer, men hvor også information om afholdte arrangementer og praktiske informationer om foreningen kan findes.
Vi har en aktiv profil på Facebook under www.facebook.com/mediegruppendanmark, som vi tillige bruger til at dele nyheder om arrangementer, indkaldelser og opfordringer mv., i skal være velkommen til at like vores side.
På Twitter har vi en profil, som vi har oplevet en del brug af, også fra vores nordiske kolleger, som hashtaggede med #nmrk15 med særlig aktivitet under konferencen, ligesom vi på vores andre arrangementer de seneste gange har et haft et hashtag, mens vi p.t. ikke er aktive med profiler på LinkedIn eller andre sociale netværk.
Arbejdet i foreningen er frivilligt, ligesom medlemskabet er det, men giver reelt alle medlemmerne en mulighed for at dele viden og få et andet indblik på tværs af uddannelse, brancher og virksomheder, så selvom bestyrelsen er kreative, så vi også afhængige af medlemmernes feedback, ligesom vi lader os inspirere af andre beslægtede netværk og deres arrangementer, som vi i årets løb har drøftet om foreningen måske kunne indlede et samarbejde med i.f.h.t. fælles arrangementer mv., men det vil vi lade være op til den nye bestyrelse at evt. at udvikle.
Formanden ønsker at takke medlemmernes deltagelse i vores arrangementer og bestyrelsen er glade for den store opbakning til vores nordiske konference i efteråret.
Jeg vil også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres kreative og vedholdende arbejde på mange fronter i bestyrelsen arbejde, hvor vi også med de annoncerede udskiftninger på kassererposten modvilligt må sige farvel - eller egentlig hellere på gensyn - til Lene Jakobsen som har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter en årrække i forskellige roller.
Det er på denne baggrund foreningen ser frem til det kommende års arbejde i foreningen, hvor vi håber på endnu mere dialog med medlemmerne, vi er altid modtagelige for gode forslag til arrangementer, feedback på afholdte arrangementer og vi forventer at gå et spændende år i møde med tilbud om en del flere arrangementer og samarbejde.

 

Ad. 3

Lene Jakobsen fremlægger. Fint overskud, som kan føres videre til nye arrangementer – Godkendt.

 

Ad. 4

Bestyrelsen anbefaler, at medlemskontingent fortsat skal være nul kroner – vedtaget!

Kommende arrangementer er gratis for medlemmer og betales af foreningen.

 

Ad. 5

Ingen indkomne forslag

 

Ad. 6

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 0 kroner.

 

Ad. 7

Lotte Thing Rasmussen er ny kandidat til bestyrelsen – Lotte fortæller lidt om sig selv.

Helle Bjernemose, Nikolaj Schmidt Jensen og Charlotte Yong Pedersen ønsker alle at genopstille.

Alle kandidater valgt.

 

Ad. 8

Hanne Biehl Laursen vælges til ny revisor.

Hanne Schluckebier vælges til ny revisor-suppleant.

 

Ad. 9

Forslag fra Hanne Biehl Laursen om mere synliggørelse / interaction medlemmerne imellem. Ønsker ligeledes mere vidensdeling, samt workshops + cases.

Signe takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.

 

 

 

Afholdt: Tirsdag den 26. maj 2015 i DR Byen.

Referent: Signe Breum. 


Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
(På valg til bestyrelsen i år er Hans Henrik og Signe (som sidste år 'kun' blev valgt for et år, da hun afløste Tine, der trådte ud i ’utide’). Charlotte er valgt som suppleant og suppleantposten er på valg hvert år.)
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

 

Ad 1.

Kristian Damsbo Eriksen blev valgt til dirigent

 

Ad 2.

Bestyrelsens beretning:
Foreningens arbejde og grundlag incl. status for medlemmers sammensætning og antal.

Det har været et relativt stille år, udadtil i hvert fald, hvor bestyrelsen primært har koncentreret sig om den kommende konference, mere om det senere, men vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med ideer til kommende møder.

Vi har p.t. ca. 150 medlemmer i ”bruttotruppen”, som vi løbende forsøger at holde opdateret, men de 150 får vores invitationer pr. mail til arrangementer mv., hvor vi synes at få en tilfredsstillende respons, og bestyrelsen har ikke indtil videre gjort en videre indsats på at hverve nye medlemmer.

 

Hjemmesiden og sociale medier

Vores hjemmeside på http://www.mediegruppen.info er fortsat aktiv med god hjælp og support fra Kristian Damsbo Eriksen, hvor vi har stabile besøgstal, men som vi forventer øges med den kommende konference.

Der laves i.f.b.m. med konference et subsite på http://nmrk15.mediegruppen.info/

Kristian har netop haft kigget på hvordan Mediegruppen er placeret på centrale søgemaskiner som Google, Yahoo og Bing, hvor vi ligger som nummer 2 og 3, hvilket vi vist kan være godt tilfredse med.

 

I bestyrelsen ”følger vi med tiden”, som nogle af jer måske vil have bemærket har Mediegruppen også  begået sig på de sociale medier med hhv. en Facebook side og Twitter, som vi agter at bruge flittigere.

 

Årets arrangementer og prioritering            

Der har siden sidste generalforsamling kun været afholdt ét arrangement på Lousiana, efter lidt tilløb og en aflysning og siden ny dato, hvor Sidse Buck fortalte om Louisianas fotoarkiv og bibliotek.

Der har ikke været afholdt andre arrangementer det seneste år p.g.a. prioritering af bestyrelsens indsats og midler i.f.h.t. den kommende nordiske mediekonference som vil blive hovedarrangementet i 2015, men bestyrelsen har et ”rullende” idékatalog og vil efter konferencen planlægge nye møder. 

Det næste arrangement vil formentlig blive ultimo 2015 el. primo 2016.

 

Kommende arrangementer primært vores nordiske konference incl. subsite

Bestyrelsen har gennem nogen tid forberedt arbejdet på den kommende Nordiske Medie og Research konference som kommer til at blive afholdt 22. – 23. oktober 2015 i Filmhuset i København, hvor vi regner med en ca. 60 deltagere fra de nordiske lande.

Programmet er ikke endelig fastlagt, men bestyrelsen har allerede en del af oplægsholderne samt en række af de praktiske ting på plads, men udestår fortsat programpunkter.

Der vil i den kommende tid arbejdes på at opdatere programmet i.f.h.t. indhold og oplægsholdere ligesom program og praktiske informationer mv. løbende vil blive lagt ud på vores subsite http://nmrk15.mediegruppen.info/ på Mediegruppens hjemmeside.

 

Afrunding

Aase Andreasen har besluttet at gå på pension fra sommeren 2015 og fratræder med denne generalforsamling som senest vores revisor. Vi fra bestyrelsen vil gerne takke hendes for hendes store indsats for Mediegruppen gennem årene og ønsker hende alt det bedste fremover.

Ad 3.

Regnskab for det forløbne år er godkendt. Lene fortæller hvad pengene er brugt på.

Ad 4.

Budgettet blev godkendt.

Det ser anderledes ud end det plejer pga. konferencen i år. Forventer at bruge flere penge end vi plejer, bl.a. på gebyrer og hjemmeside. Til gengæld har Jyllands-Postens Fond har givet 20.000 kroner til konferencen.

Ad 5.

Ingen indkomne forslag.

Ad 6.

Bestyrelsen foreslår 0 kr. som årligt kontingent, og det blev vedtaget og fastsat.

Ad 7.

Hans Henrik Kragh-Nielsen og Signe Breum genvælges til bestyrelsen, samt Charlotte Yong Pedersen som suppleant.

Dermed består bestyrelsen af Lene Jakobsen, Helle Bjernemose, Signe Breum, Nikolaj Schmidt Jensen, Hans-Henrik Kragh-Nielsen og Charlotte Yong Pedersen.

Ad 8.

Tak til Aase Andreasen som stopper som revisor. Camilla Boesen bliver ny revisor og Pia Hald genvælges til revisorsuppleant.

Ad 9.

Kristian takkede bestyrelsen for et godt år og en fin generalforsamling.

 

 

Afholdt: Tirsdag den 13. maj 2014 i DR Byen.

Referent: Kristian Damsbo Eriksen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 0 kroner

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Lene Jakobsen, Kristian Damsbo Eriksen og Jutta Rytter Hansen er på valg i år. Lene Jakobsen genopstiller gerne, og Kristian Damsbo Eriksen, Tine Salomonsen og Jutta Rytter Hansen genopstiller ikke.

Helle Bjernemose, som blev valgt som suppleant ved seneste generalforsamling, vil gerne stille op til bestyrelsen.

8. Valg af revisor og suppleant

Aase Andreasen genopstiller som revisor Pia Hald genopstiller som revisorsuppleant

9. Evt.

 

Onsdag den 10. april 2013 i DR Byen.

Referent: Margrethe Mose Mortensen

Inden generalforsamlingen deltog 24 medlemmer af Mediegruppen Danmark i et indlæg af bibliotekar Erik Nicolaisen Høy, Københavns Hovedbibliotek om søgemaskinen Googles måde at søge på: Boolsk logik, feltsøgning, annoncørers indflydelse på svar og ranking, hastighed fremfor præcision, samt overgang fra mængde til kvalitet, og hvilken indflydelse dette har på søgeresultalter.

Læs mere på erikhoy.blogspot.com og hans google-guide på bibliotek.kk.dk/node/763.

Referat fra 3. ordinære generalforsamling i Mediegruppen Danmark 2012

Formanden, Kristian Damsbo Eriksen, DR bød velkommen til de 16 generalforsamlingsdeltagere.

Margrethe Mose meldte sig som referent.

Dagsorden:

1 Valg af dirigent

Dorrit Marchen Notarmaso, DR, blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at hhv dagsorden, regnskab for 2012 og forslag til budget 2013 var rettidigt udsendt.

Der var ikke indkommet andre forslag til bestyrelsen andet end det som bestyrelsen selv har foreslået. Se under pkt.5

2 Bestyrelsens beretning for 2012 v. formanden, Kristian Damsbo Eriksen, DR

                             Året der gik. Det var endnu et forrygende år, med stor opbakning til bestyrelsens arbejde.

Der har været en del forhindringer under vejs, og arrangementer der har været besværlige eller ikke er lykkedes. Alligevel har vi formået at afholde 5 arrangementer, når man medregner generalforsamlingen.

  1. a)Besøg hos Dansk Sprognævn onsdag 6. marts 2013

Seniorforser Pia Jarvad fortalte om Dansk Sprognævns arbejde med bl.a. indsamling af ord og om ordenes vanadring til de – måske – havner i en ordbog. Bibliotekar Anni Renner Mortensen viste rundt og fortalte om Sprognævnets bibliotek.

  1. b)Arrangement: Retriever 7 november 2012

Besøg af Alan Malligsen, salgs- og analysechef i Medieovervågningsbureauet Retriever Danmark, som udfordrer Infomedia ift medieovervågning og analyser til kunder i Danmark.

Alan Malligsen fortalte med stor entusiasme og smittende energi om historien bag firmaet og om deres arbejdsprocesser og produkter.

Som annonceret i indbydelsen, fortsatte arrangementet på en nærliggende cafe hvor en lille flok deltagere hyggede sig sammen en times tid.

  1. c)Besøg hos Polfoto 12. juni 2012

                             Besøget blev hurtigt fuldtegnet, og vi havde venteliste.

Vi begyndte med en rundvisning i Polfotos lokaler og så bl.a. det fysiske arkiv og scanningsrum i kælderen. Nyhedschef Teit Hornbak fortalte om Polfotos nyhedstjeneste og om samarbejdet med husets fotografer og internationale fotografer.

Peter Thiesen fortalte om salgsafdelingen og arkivet, herunder adgangen til en række enorme udenlandske billeddatabaser. Vi fik også indblik i et større scanningsprojekt, som foregår bl.a. i samarbejde med EU-fonde.

d) Arrangement: Internet for eftertiden, 18. april 2012
Umiddelbart før den ordinære generalforsamling for 2011, den 18. april 2012 var der medlemsmøde omkring internetarkivering.
Speicalist Jón Eiriksson, afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg og chefkonsulent Søren Clausen fra netarkivet.dk fortalte om deres arbejde med at indsamle og bevare indhold fra den danske del af internettet.

e) 2. ordinære Generalforsamling, 18. april 2012

 

Medlemmer af Mediegruppen Danmark

Vi har pr. dato 143 medlemmer – mod 135 sidste år ved generalforsamlingen.

                             Medlemsundersøgelse.

I løbet af 2012 foretog bestyrelsen en medlemsundersøgelse for at høre om medlemmernes kommentarer til fremtidige arrangementer, afholdelsessteder og –tidspunkter. Formanden gennemgik de enkelte punkter som fremgår af powerpoint’en på hjemmesiden http://mediegruppen.info Der var svar fra 54 ud af ca. 135 medlemmer, som favner bredt, og ikke kun er for bibliotekarer.
Fagligt er det vigtigt, at vi ikke er blinde for nye tendenser, som går i retning af mere teknologi/programmering eller mere formidling i journalistisk stil. Bestyrelsen hører gerne succeshistorier – hvor har medlemmerne bevæget sig hen for at beholde jobbet ? hvad er der af nye muligheder for folk med vore kompetancer mv.

Om positionering i markedet: Husk at dele din viden om Mediegruppen Danmark med dine forbindelser. Vi ønsker ikke at ekspandere for enhver pris, men vi opfordrer til at reklamere for gruppen i jeres netværk, idet vi ikke selv bruger penge og resourcer på dette.

Vi gør ikke meget for at brande os selv. Dette bl.a. fordi vi ikke ønsker at tiltrække medlemmer bare for at få flere, men også at det er et ulønnet arbejde og vi derfor har fokuseret vores energi på at finde spændende arrangementer for medlemmerne. Hvis vi oplever et drastisk fald i medlemstallet, vil vi naturligvis overveje situationen.

Af øvrige spillere i feltet hvor Mediegruppen Danmark opererer er: BF/Privatgruppen, Vida, Dansk Magisterforening og Kommunikationsforum – for at nævne nogle.

Reklame:

Nordiska Arkiv og Research-konferens afholdes i år af Sverige, og finder sted i Stockholm 19-20 september 2013. Der vil senere på året blive udsendt program – også til Mediegruppen Danmarks deltagere.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

Kassereren, Lene Jakobsen, JP/Politikens Hus fremlagde det revisorgodkendte regnskab, som var udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen. Vi har holdt budgettet, og kun brugt 52%.
Dette skyldes bl.a. stor velvilje fra dem vi har besøgt, så vi kun har skullet møde med en erkendtlighed / vingave som tak.
I alt er der brugt 6525,57 af egenkapitalen, da vi jo ingen indtægter har i kraft af medlemskontingenter eller andet.

Indeståendet (pr. 31.12.2012 udgør kr. 78.890,01) stammer primært fra overskuddet fra den nordiske konference i 2009 i København. Bestyrelsen har besluttet at bevare beløbets størrelse i et sådan omfang at der er penge nok til at arrangere den Nordiske arkiv- og researchkonference i 2015, som Mediegruppen Danmark er ansvarlig for at arrangere.

                             Regnskabet blev godkendt.

4. Budget til orientering

Kassereren, Lene Jakobsen, JP/Politikens Hus fremlagde herefter forslag til budget 2013, som også var udsendt sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.

Der regnes fortsat ikke med medlemskontingent. Til gengæld er der forudsat indtægter fra medlemsbidrag ved de enkelte arrangementer så vi ikke spiser for meget af egenkapitalen, da vi er nødt til at have noget kapital til afholdelse af den nordiske konference i 2015, hvor vi er værter her i København.

Budgetforslaget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.

                             5a. Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægteren:

I paragraf 6 om generalforsamlingen ændres i første afsnit ”april” til ”maj”, så formuleringen fremover er:

”Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af maj

                             Forslaget blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent

                             Bestyrelsen foreslår fortsat 0 kr. i kontingent.

                             Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

                             Tine Salomonsen, DR, er på valg blev genvalgt.

                             Margrethe Mose Mortensen, Børsen er på valg men genopstiller ikke.

                             Hans Henrik Kragh-Nielsen, Swets (nuværende suppleant for et år) blev valgt til bestyrelsen

Som ny suppleant (for et år ad gangen) foreslog bestyrelsen Helle Bjernemose, TV2 Odense, som blev valgt.

                             Den nye bestyrelse som består af:

                             Kristian Damsbo Eriksen, DR
                             Lene Jakobsen, JP/Politikens Hus
                             Jutta Elisabeth Rytter Hansen, TV2 København (pt. Barselsorlov)
                             Tine Salomonsen, DR
                             Hans Henrik Kragh-Nielsen, Swets

                             Helle Bjernemose, TV2, bestyrelsessuppleant

                             Bestyrelsen skal konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

                             Aase Andreassen, JP/Politikens Hus genopstillede som revisor og blev genvalgt.

                             Pia Hald, TV Midt/Vest genopstillede som revisorsuppleant og blev genvalgt.

 

9. Eventuelt

                             Sonia Kirkaldy Nielsen foreslog at man kune benytte ”Toves Galleri” til afholdelse af møder.

                             Formanden takkede Margrethe Mose Mortensen for hendes mange år i Mediegruppen (både
                             i bestyrelsen og i Mediegruppens tidigere Styregruppe.

                             Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden.Generalforsamling i Mediegruppen Danmark

onsdag 18. april 2012 i DR Byen

 

Referat

Inden generalforsamlingen var der oplæg af afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg, specialist Jón Eiriksson og chefkonsulent Søren Clausen fra Netarkivet. dk, som fortalte om deres arbejde med at indsamle og bevare indhold fra den danske del af internettet.

18 medie-gruppemedlemmer deltog i dette medlemsmøde.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

- 5a: Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:

I §11 om bestyrelsen tilføjes følgende i 5. afsnit:

Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud af bestyrelsen midt i en

Valgperiode vælges på den næstkommende generalforsamling et nyt

Bestyrelsesmedlem for resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

6. Fastsættelse af kontingent

- bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 0 kroner

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

- Jutta Rytter Hansen (TV2), Kristian Damsbo Eriksen (DR) og Lene Jakobsen

(Biblioteket i JP/Politikens Hus) genopstiller alle til bestyrelsen

- Sonia Kirkaldy Nielsen (TV2): genopstiller ikke som suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

- Kirsten Skott Mathiesen (Jyllands-Posten): genopstiller ikke som revisor

- Pia Hald (TV Midt/Vest): genopstiller som revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til de 14 generalforsamlingsdeltagere.

Margrethe Mose, Børsen, meldte sig som referent

 

Ad 1)

Aase Andreasen, JP/Politikens Hus blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt sammen med dagsorden, regnskab og budget.


Ad 2)

Formanden, Kristian Damsbo Eriksen, DR, aflagde bestyrelsens beretning for året 2011/2012 og startede med at præsentere den nuværende bestyrelse, hvoraf Jutta Rytter Hansen ikke var til stede.

Formanden gennemgik derefter de arrangementer Mediegruppen havde afholdt i det forløbne år, hvor vi havde sat os for at afholde mellem 2 og 4 arrangementer.

  1. Generalforsamling 2011, hvor der forinden blev afholdt møde om den nyeste viden inden for digital klassifikation af billeder og billedgenkendelse, og hvor langt den tekniske udvikling er i forhold til "erstatning" af den menneskelige vurdering af billedmateriale. v/ forskere ved DTU, Henrik Aanæs og Anders Lindbjerg Dahl
  2. "Søster-gruppen" i Norge, ved NRK, afholdt den Nordiske Researchkonference 2011 i Oslo i oktober måned med deltagelse af en del danske Mediegruppe-medlemmer.
  3. Smartphones som researchværktøj. Oplæg om smartphones som journalistisk værktøj og nye måder at bruge din telefon på. v/ Annegrete Skovbjerg, Update
  4. Besøg hos Berlingske INFOshop. Thomas Hedin fortalte bl.a. om deres erfaringer med slag af redaktionelt materiale samt Berlingske Researchs rolle i den forbindelse, herunder et oplæg til drøftelse af hvordan mediegruppens respektive interessenter har/kan få en rolle i et sådant fremtidigt salg af eget stof. Berlingske har købt programmet Automation Anywhere, hvor Philip Sune viste og fortalte, hvordan man med det kan skrælle hjemmesider for dataoplysninger.

Om de kommende arrangementer løftede formanden sløret for, at vi inden sommerferien er ved at stable et virksomhedsbesøg på benene, og efter sommerferien er der planer om noget med "sociale medier" set med et arkivs briller.

Formanden appellerede til medlemmerne om at komme med ideer og forslag til kommende arrangementer og fortalte, at bestyrelsen arbejder på udsende et spørgeskema hvor der vil blive spurgt ind til interesser og foretrukne afholdstidspunkter, for at tilbyde den bedst mulige service over for medlemmerne.

Medlemstal

Der er pt. 135 medlemmer. Medlemstallet har været konstant de sidste par år. Trods et lille frafald er der kommet nye til.

Der blev appelleret til medlemmerne om også at oplyse sin private mailadresse, så man ikke "ryger ud af medlemskartoteket" ved jobskifte.

Økonomi

Formanden overlader til kassereren at fortælle om økonomien, men fortalte at økonomien fort-

sat er sund. Der er skåret ned på omkostningerne til bestyrelsesarbejdet ift. de foregående år.

I stedet er pengene gået til afholdelse af arrangementer.

Det har været et mål, at få formuen bragt ned på et fornuftigt leje, som vi nu er ved at nå.

Vi påregner at der bliver betaling ved deltagelse i arrangementer, som indeholder større udgifter, ligesom vi skal tænke på at det er Mediegruppen DK, der skal afholde den Nordiske Researchkonference i år 2015.

I 2013 afholdes den i Stockholm.

Mediegruppen DK's hjemmeside – Mediegruppen.info

Vi har prøvet at lave en blog på hjemmesiden, men det var ikke nogen stor succes i forhold til at få skrevet på den. Den er derfor inaktiv, og de ting der er skrevet ind er stadig søgbare.

I stedet har vi valgt at koncentrere os om arrangementer.

Hvis medlemmerne har ønsker til netværk, forum og andre løsninger vi kan facilitere, er bestyrelsen åben for forslag.

Vi har konstant vækst i besøg på siden.

Mht. repræsentation på sociale medier, har vi valgt at koncentrere os om hjemmesiden, idet ikke alle vore medlemmer er på Facebook eller LinkedIn eller..... Det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for at prøve nye medier af. Men hellere nogenlunde opdaterede informationer eet sted end fem steder med forældede data.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.


Ad 3)

Regnskab for det forløbne år til godkendelse (vedlagt)

Kasseren, Lene Jakobsen (JP/Politikens Hus) gennemgik regnskabet for 2011.

Vi har holdt budgettet, og brugt kr. 16.751,00 af egenkapitalen.

Tilbage står kr. 85.415,58

Regnskabet var blevet godkendt af revisoren, Kirsten Mathiesen (Jyllands-Posten) og blev også godkendt

af generalforsamlingen.


Ad 4)

Budget til orientering (2012)

Kassereren Lene Jakobsen (JP/Politikens Hus) gennemgik budgetforslag 2012, der er lavere end sidste år.

Nyt er, at vi kalkulerer med indtægter fra medlemsbidrag på kr. 7.500,00 til arrangementer for ikke at spise egenkapitalen op. Udgifter er budgetteret til kr.12.500.

Budgettet blev vedtaget.


Ad 5)

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet andre forslag til generalforsamlingen end fra bestyrelsen, som foreslog følgende ændring af vedtægterne:

I §11 om bestyrelsen tilføjes følgende i 5. afsnit:

Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud af bestyrelsen midt i en valgperiode vælges på den næstkommende generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem for resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode

Formanden gav en kort orientering for baggrunden for forslaget, som blev vedtaget, og nu skal tilføjes vedtægterne.


Ad 6)

Fastsættelse af kontingent (for året 2012)

Bestyrelsen har foreslået at kontingentet fortsat er 0 kr. hvilket blev vedtaget.

Punktet tages op hvert år på generalforsamlingen.


Ad 7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Jutta Rytter Hansen (TV2), genvalgt (for to år)

Kristian Damsbo Eriksen (DR), genvalgt (for to år)

Lene Jakobsen (Biblioteket i JP/Politikens Hus), genvalgt (for to år)

Tine Salomonsen (DR) var ikke på valg

Margrethe Mose (Børsen) var ikke på valg

Sonia Kirkaldy Nielsen (TV2): genopstillede ikke som suppleant.

Til ny suppleant blev valgt: Hans-Henrik Kragh-Nielsen (tidl. Infomedia)


Ad 8)

Valg af revisor og revisorsuppleant

Kirsten Skott Mathiesen (Jyllands-Posten) var på valg som revisor, men ønskede ikke at genopstille.

Aase Andreasen (JP/Politikens Hus) opstillede som revisor og blev valgt (for et år)

Pia Hald (TV Midt/Vest) var på valg som revisorsuppleant og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamligen.


Ad 9)

Eventuelt

Flere af de tilstedeværende medlemmer gav udtryk for, at bestyrelsen havde lavet nogle gode arrangementer.

Én ville høre, hvordan bestyrelsen forholdt sig til at "begave" oplægsholdere og værter, når vi er på besøg.

Bestyrelsen kunne meddele, at vi som regel giver vin-gaver, og til konferencer en noget større gave samt rejse- og opholdsomkostninger betalt. Hvor det er nødvendigt, betaler vi honorar, hvilket havde været tilfældet én gang i år.

Mad og drikke er noget vi ofte bliver budt på, andre gange, er det udgifter som vi selv afholder.

Tak til dirigenten, Aase Andreasen, for en velafholdt generalforsamling – i god ro og orden.

 

Referent:

Margrethe Mose

Joomla templates by a4joomla