Generalforsamling i Mediegruppen Danmark

onsdag 18. april 2012 i DR Byen

 

Referat

Inden generalforsamlingen var der oplæg af afdelingsbibliotekar Karen Høgsberg, specialist Jón Eiriksson og chefkonsulent Søren Clausen fra Netarkivet. dk, som fortalte om deres arbejde med at indsamle og bevare indhold fra den danske del af internettet.

18 medie-gruppemedlemmer deltog i dette medlemsmøde.

 

Dagsorden til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse

4. Budget til orientering

5. Behandling af indkomne forslag

- 5a: Bestyrelsen foreslår følgende ændring af vedtægterne:

I §11 om bestyrelsen tilføjes følgende i 5. afsnit:

Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud af bestyrelsen midt i en

Valgperiode vælges på den næstkommende generalforsamling et nyt

Bestyrelsesmedlem for resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode.

6. Fastsættelse af kontingent

- bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 0 kroner

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

- Jutta Rytter Hansen (TV2), Kristian Damsbo Eriksen (DR) og Lene Jakobsen

(Biblioteket i JP/Politikens Hus) genopstiller alle til bestyrelsen

- Sonia Kirkaldy Nielsen (TV2): genopstiller ikke som suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

- Kirsten Skott Mathiesen (Jyllands-Posten): genopstiller ikke som revisor

- Pia Hald (TV Midt/Vest): genopstiller som revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Formanden bød velkommen til de 14 generalforsamlingsdeltagere.

Margrethe Mose, Børsen, meldte sig som referent

 

Ad 1)

Aase Andreasen, JP/Politikens Hus blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt sammen med dagsorden, regnskab og budget.


Ad 2)

Formanden, Kristian Damsbo Eriksen, DR, aflagde bestyrelsens beretning for året 2011/2012 og startede med at præsentere den nuværende bestyrelse, hvoraf Jutta Rytter Hansen ikke var til stede.

Formanden gennemgik derefter de arrangementer Mediegruppen havde afholdt i det forløbne år, hvor vi havde sat os for at afholde mellem 2 og 4 arrangementer.

  1. Generalforsamling 2011, hvor der forinden blev afholdt møde om den nyeste viden inden for digital klassifikation af billeder og billedgenkendelse, og hvor langt den tekniske udvikling er i forhold til "erstatning" af den menneskelige vurdering af billedmateriale. v/ forskere ved DTU, Henrik Aanæs og Anders Lindbjerg Dahl
  2. "Søster-gruppen" i Norge, ved NRK, afholdt den Nordiske Researchkonference 2011 i Oslo i oktober måned med deltagelse af en del danske Mediegruppe-medlemmer.
  3. Smartphones som researchværktøj. Oplæg om smartphones som journalistisk værktøj og nye måder at bruge din telefon på. v/ Annegrete Skovbjerg, Update
  4. Besøg hos Berlingske INFOshop. Thomas Hedin fortalte bl.a. om deres erfaringer med slag af redaktionelt materiale samt Berlingske Researchs rolle i den forbindelse, herunder et oplæg til drøftelse af hvordan mediegruppens respektive interessenter har/kan få en rolle i et sådant fremtidigt salg af eget stof. Berlingske har købt programmet Automation Anywhere, hvor Philip Sune viste og fortalte, hvordan man med det kan skrælle hjemmesider for dataoplysninger.

Om de kommende arrangementer løftede formanden sløret for, at vi inden sommerferien er ved at stable et virksomhedsbesøg på benene, og efter sommerferien er der planer om noget med "sociale medier" set med et arkivs briller.

Formanden appellerede til medlemmerne om at komme med ideer og forslag til kommende arrangementer og fortalte, at bestyrelsen arbejder på udsende et spørgeskema hvor der vil blive spurgt ind til interesser og foretrukne afholdstidspunkter, for at tilbyde den bedst mulige service over for medlemmerne.

Medlemstal

Der er pt. 135 medlemmer. Medlemstallet har været konstant de sidste par år. Trods et lille frafald er der kommet nye til.

Der blev appelleret til medlemmerne om også at oplyse sin private mailadresse, så man ikke "ryger ud af medlemskartoteket" ved jobskifte.

Økonomi

Formanden overlader til kassereren at fortælle om økonomien, men fortalte at økonomien fort-

sat er sund. Der er skåret ned på omkostningerne til bestyrelsesarbejdet ift. de foregående år.

I stedet er pengene gået til afholdelse af arrangementer.

Det har været et mål, at få formuen bragt ned på et fornuftigt leje, som vi nu er ved at nå.

Vi påregner at der bliver betaling ved deltagelse i arrangementer, som indeholder større udgifter, ligesom vi skal tænke på at det er Mediegruppen DK, der skal afholde den Nordiske Researchkonference i år 2015.

I 2013 afholdes den i Stockholm.

Mediegruppen DK's hjemmeside – Mediegruppen.info

Vi har prøvet at lave en blog på hjemmesiden, men det var ikke nogen stor succes i forhold til at få skrevet på den. Den er derfor inaktiv, og de ting der er skrevet ind er stadig søgbare.

I stedet har vi valgt at koncentrere os om arrangementer.

Hvis medlemmerne har ønsker til netværk, forum og andre løsninger vi kan facilitere, er bestyrelsen åben for forslag.

Vi har konstant vækst i besøg på siden.

Mht. repræsentation på sociale medier, har vi valgt at koncentrere os om hjemmesiden, idet ikke alle vore medlemmer er på Facebook eller LinkedIn eller..... Det betyder ikke, at vi ikke er åbne over for at prøve nye medier af. Men hellere nogenlunde opdaterede informationer eet sted end fem steder med forældede data.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.


Ad 3)

Regnskab for det forløbne år til godkendelse (vedlagt)

Kasseren, Lene Jakobsen (JP/Politikens Hus) gennemgik regnskabet for 2011.

Vi har holdt budgettet, og brugt kr. 16.751,00 af egenkapitalen.

Tilbage står kr. 85.415,58

Regnskabet var blevet godkendt af revisoren, Kirsten Mathiesen (Jyllands-Posten) og blev også godkendt

af generalforsamlingen.


Ad 4)

Budget til orientering (2012)

Kassereren Lene Jakobsen (JP/Politikens Hus) gennemgik budgetforslag 2012, der er lavere end sidste år.

Nyt er, at vi kalkulerer med indtægter fra medlemsbidrag på kr. 7.500,00 til arrangementer for ikke at spise egenkapitalen op. Udgifter er budgetteret til kr.12.500.

Budgettet blev vedtaget.


Ad 5)

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet andre forslag til generalforsamlingen end fra bestyrelsen, som foreslog følgende ændring af vedtægterne:

I §11 om bestyrelsen tilføjes følgende i 5. afsnit:

Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at træde ud af bestyrelsen midt i en valgperiode vælges på den næstkommende generalforsamling et nyt bestyrelsesmedlem for resten af bestyrelsesmedlemmets valgperiode

Formanden gav en kort orientering for baggrunden for forslaget, som blev vedtaget, og nu skal tilføjes vedtægterne.


Ad 6)

Fastsættelse af kontingent (for året 2012)

Bestyrelsen har foreslået at kontingentet fortsat er 0 kr. hvilket blev vedtaget.

Punktet tages op hvert år på generalforsamlingen.


Ad 7)

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Jutta Rytter Hansen (TV2), genvalgt (for to år)

Kristian Damsbo Eriksen (DR), genvalgt (for to år)

Lene Jakobsen (Biblioteket i JP/Politikens Hus), genvalgt (for to år)

Tine Salomonsen (DR) var ikke på valg

Margrethe Mose (Børsen) var ikke på valg

Sonia Kirkaldy Nielsen (TV2): genopstillede ikke som suppleant.

Til ny suppleant blev valgt: Hans-Henrik Kragh-Nielsen (tidl. Infomedia)


Ad 8)

Valg af revisor og revisorsuppleant

Kirsten Skott Mathiesen (Jyllands-Posten) var på valg som revisor, men ønskede ikke at genopstille.

Aase Andreasen (JP/Politikens Hus) opstillede som revisor og blev valgt (for et år)

Pia Hald (TV Midt/Vest) var på valg som revisorsuppleant og blev genvalgt.

Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamligen.


Ad 9)

Eventuelt

Flere af de tilstedeværende medlemmer gav udtryk for, at bestyrelsen havde lavet nogle gode arrangementer.

Én ville høre, hvordan bestyrelsen forholdt sig til at "begave" oplægsholdere og værter, når vi er på besøg.

Bestyrelsen kunne meddele, at vi som regel giver vin-gaver, og til konferencer en noget større gave samt rejse- og opholdsomkostninger betalt. Hvor det er nødvendigt, betaler vi honorar, hvilket havde været tilfældet én gang i år.

Mad og drikke er noget vi ofte bliver budt på, andre gange, er det udgifter som vi selv afholder.

Tak til dirigenten, Aase Andreasen, for en velafholdt generalforsamling – i god ro og orden.

 

Referent:

Margrethe Mose

Joomla templates by a4joomla