Udskriv

Afholdt: 26. maj 2016 på TV2 Teglholmen

Referent: Charlotte Yong Pedersen

Deltagere: Hanne Biel Lausen, Lene Jakobsen, Hanne Schluckebier, Trine Aggebo, Ulla Dyhrborg, Lotte Thing Rasmussen, Line Kronqvist Jensen, Helle Bjernemose, Signe Breum, Nikolaj Schmidt Jensen, Tine Salomonsen, Tine Lund og Charlotte Yong Pedersen (ref.)

 

Dagsorden:


1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Budget til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
Helle Bjernemose, Lene Jakobsen og Nikolaj Schmidt Jensen er på valg i år. Lene
Jakobsen genopstiller ikke.
Suppleant Charlotte Yong Pedersen er på valg.
8. Valg af revisor og suppleant
Camilla Boesen genopstiller ikke som revisor.
Pia Hald genopstiller ikke som revisorsuppleant.
9. Evt.

 

Ad. 1

Signe Breum erklærer generalforsamlingen lovligt indkaldt og samlet.

 

Ad. 2

I formand Hans Henrik Kragh Nielsen fravær, fremlægger Helle Bjernemose formandens beretning:

Det har været et af foreningens større år med afholdelse af den nordiske konference ansatte og interesserede fra norden og derfor også et år hvor hovedvægten af vores kræfter netop er lagt i dette arrangement som hele bestyrelsen har været involveret i planlægningen og afviklingen af, hvorfor vi har haft neddroslet på øvrige arrangementer i løbet af året.
Status for medlemmer Foreningen har pr. 19/05-16 registreret 162 medlemmer registeret i vores medlemskartotek, en del af disse passive medlemmer og som generelt kræver nogen vedligeholdelse, men i udgangspunktet et ganske solidt og alsidigt grundlag for foreningen. Bestyrelsen har i løbet af året ikke gjort nogen særlig fokuseret indsats for at øge medlemstallet, men der er bestemt plads til flere, så spred gerne budskabet om foreningen.
Årets møder med hovedvægt på konferencen
Som vi indledte med, så har året arrangementsmæssigt været præget af 2015 var konferenceår, hvilket bevidst har betydet færre arrangementer i løbet af året end vi plejer, men det af både arbejdsmæssige og økonomiske årsager, da vi gerne ville skrue en god nordisk konference sammen.
Jeg vil ikke redegøre videre for indholdet af konferencen her, da jeg i forvejen ikke kan fatte mig i korthed, men blot henvise til den fine artikel som bestyrelsen modtog fra Line Kronqvist Jensen og Lotte Thing Rasmussen med et hurtigt highlights på begivenhederne som vi straks lagde på foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen er mere end godt tilfredse med årets nordiske konference, glad for programmet vi fik sat sammen, selvom vi fik udvalgt især norsk kritik for en lidt for dansk vinkel på det hele og oplægsholdere, men vi er rigtig glade for de mange positive tilbagemeldinger vi efterfølgende fik fra mange af jer.
Bestyrelsen skylder også en stor tak til især vores primære sponsorer fra Jyllands-Postens Fond og TV2 som bidrog med anseelige beløb så gjorde at vi kunne afholde konference på sikker grund og har et solidt fundament at arbejde videre på.
Her i foråret var vi senest på Stadsarkivet, hvor Mads Neuhard og arkivar Signe Trolle Gronemann fortalte om Stadsarkivets arbejde med digitalisering, og hvordan det digitale materiale stilles til rådighed for brugerne samt crowdsourcing, men et rigtig spændende og opløftende fyraftensmøde.
Formidling og markedsføring Vi har holder vores hjemmeside flyvende på domænet www.mediegruppen.info, her annoncerer vi arrangementer, men hvor også information om afholdte arrangementer og praktiske informationer om foreningen kan findes.
Vi har en aktiv profil på Facebook under www.facebook.com/mediegruppendanmark, som vi tillige bruger til at dele nyheder om arrangementer, indkaldelser og opfordringer mv., i skal være velkommen til at like vores side.
På Twitter har vi en profil, som vi har oplevet en del brug af, også fra vores nordiske kolleger, som hashtaggede med #nmrk15 med særlig aktivitet under konferencen, ligesom vi på vores andre arrangementer de seneste gange har et haft et hashtag, mens vi p.t. ikke er aktive med profiler på LinkedIn eller andre sociale netværk.
Arbejdet i foreningen er frivilligt, ligesom medlemskabet er det, men giver reelt alle medlemmerne en mulighed for at dele viden og få et andet indblik på tværs af uddannelse, brancher og virksomheder, så selvom bestyrelsen er kreative, så vi også afhængige af medlemmernes feedback, ligesom vi lader os inspirere af andre beslægtede netværk og deres arrangementer, som vi i årets løb har drøftet om foreningen måske kunne indlede et samarbejde med i.f.h.t. fælles arrangementer mv., men det vil vi lade være op til den nye bestyrelse at evt. at udvikle.
Formanden ønsker at takke medlemmernes deltagelse i vores arrangementer og bestyrelsen er glade for den store opbakning til vores nordiske konference i efteråret.
Jeg vil også gerne takke de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres kreative og vedholdende arbejde på mange fronter i bestyrelsen arbejde, hvor vi også med de annoncerede udskiftninger på kassererposten modvilligt må sige farvel - eller egentlig hellere på gensyn - til Lene Jakobsen som har ønsket at udtræde af bestyrelsen efter en årrække i forskellige roller.
Det er på denne baggrund foreningen ser frem til det kommende års arbejde i foreningen, hvor vi håber på endnu mere dialog med medlemmerne, vi er altid modtagelige for gode forslag til arrangementer, feedback på afholdte arrangementer og vi forventer at gå et spændende år i møde med tilbud om en del flere arrangementer og samarbejde.

 

Ad. 3

Lene Jakobsen fremlægger. Fint overskud, som kan føres videre til nye arrangementer – Godkendt.

 

Ad. 4

Bestyrelsen anbefaler, at medlemskontingent fortsat skal være nul kroner – vedtaget!

Kommende arrangementer er gratis for medlemmer og betales af foreningen.

 

Ad. 5

Ingen indkomne forslag

 

Ad. 6

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er 0 kroner.

 

Ad. 7

Lotte Thing Rasmussen er ny kandidat til bestyrelsen – Lotte fortæller lidt om sig selv.

Helle Bjernemose, Nikolaj Schmidt Jensen og Charlotte Yong Pedersen ønsker alle at genopstille.

Alle kandidater valgt.

 

Ad. 8

Hanne Biehl Laursen vælges til ny revisor.

Hanne Schluckebier vælges til ny revisor-suppleant.

 

Ad. 9

Forslag fra Hanne Biehl Laursen om mere synliggørelse / interaction medlemmerne imellem. Ønsker ligeledes mere vidensdeling, samt workshops + cases.

Signe takkede for god ro og orden på generalforsamlingen.